Oplæg til undervisning og samtale onsdag den 14. april kl. 19.00. Se oplysninger nederst på siden.

De skal følge Jesus
- Mission i Mattæusevangeliet. 
1373537762 Boots small

Ingen af de fire evangelier har klarere end Mattæus vist spændingen mellem den universelle sendelse til alle folkeslag efter Jesus’ opstandelse og den begrænsede sendelse til Israels folk alene. Læs Matt.10,5-6 (Udsendelsestalen). Her får disciplene et direkte forbud mod at gå til samaritanerne og hedningerne. Både Jesus’ egen mission og hans disciples mission gælder kun Israel! den store udsendelsestale i kapitel 10 får dog et universelt sigte. I fortsættelsen af talen nævnes forfølgelser på en måde så det kun kan finde sted om disciplene er gået over grænsen til hedningernes land. (Matt.10,18.)

Efter den lange tale om hvad disciplene skal gøre, fortsætter Mattæus i kapitel 11 med at fortælle, hvad Jesus gjorde. På den måde bliver udsendelsestalen på en mærkelig måde stående uafsluttet. Han sender dem, men de går ikke… endnu. Først går Jesus selv, alene.

Et af Mattæus evangeliets kendetegn er betoningen af dommens alvor! Dommen gælder netop det folk, Jesus er sendt til. Derfor er dommen en af missionens konsekvenser! Læs Matt.8,11-12 "Rigets egne børn skal kastes ud i mørket!" Det er den dystre kontrast til "de mange, der kommer fra øst og vest for at sidde til bords i Himmeriget!" Men Guds dom gælder ikke bare Israel! Dommen gælder alle folkeslag. Tydeligst kommer det til udtryk i lignelsen om verdensdommen: Læs Matt.25,31-46. Alle folkeslag skal stå foran Menneskesønnens trone og dømmes. Dommen understreger missionens alvor. For der findes to muligheder i Guds dom: Frelse eller fortabelse. Guds Rige eller mørket udenfor. I Jesus’ forkyndelse findes ikke den mulighed, at alle alligevel til sidst bliver frelst! Men Guds frelses vilje er universel: Alle skal indbydes.

Missionsbefalingen er et højdepunkt i Mattæus Evangeliet. Læs Matt. 28,16-20. Mattæus evangeliets afslutning med missionsbefalingen bliver det ”go” som får disciplene til at gå til en ny og udvidet adresse… til alle folkeslagene. Den opstandne sender på ny disciplene ud fra Galilæa til alle folkeslag. Missionsbefalingen består af tre vigtige budskaber:
En magterklæring om den opstandne Kristus.
En ordre om at gå, døbe og undervise
Et løfte om den opstandnes nærvær!

Magterklæringen er forberedt i kap.11,27 hvor Jesus siger, at hans far har overgivet ham alt. Men i missionsbefalingen bliver det understreget at det drejer sig om en universel fuldmagt og herredømme: Al magt i himmel og på jord! Missionsbefalingen gives af ham, som gav sit liv, og som ved opstandelsen er blevet herre over alt levende.

Ordren er at "gøre til disciple”, at få mennesker til at følge Jesus." Indgangen til discipelforholdet er dåben. Bibelen fortæller ikke om en særlig indstiftelse af dåben på samme måde som nadveren, men missionsbefalingen viser med al tydelighed, at den opstandnes autoritet står bag dåben. Dåben i den treenige Guds navn adskiller det kristne fællesskab fra enhver anden slags fællesskab. Det er et fællesskab af disciple der lever i tro og lydighed mod Mesteren. Til discipelskabet hører også undervisningen. Ligesom Jesus’ disciple blev oplært af Mesteren selv, sådan må hver ny discipel oplæres. Oplæringen formål er at hjælpe til en ny livsstil, som i Mattæus evangeliet primært findes i bjergprædikenen og missionsbefalingen. Disciplene forpligtes på kærlighedsbuddet og befalingen om at gøre andre til disciple.

Løftet om Jesus’ nærvær er nødvendigt for missionen. Den vældige missions opgave rækker langt ud over hvad der findes af muligheder i en lille discipelflok. Men med Jesus’ løfte ved vi at mission ikke bare er disciplenes opgave, men det er fortsat Jesus’ opgave i verden. Jesus vil selv være med og gå med indtil opgaven er fuldført. Vi er aldrig alene om kirkens mission. Jesus er med og det er stadig Jesus’ egen mission.

Spørgsmål til samtale:

1.     Hvordan taler vi både om dom og frelse? Uden at det bliver for negativt og uden helt at glemme dommen?

2.     Hvad betyder det for missionsopgaven, at han, som gav missionsbefalingen, har al magt i himmel og på jord?

3.     Hvad betyder det for dig, at løftet om Jesus’ nærvær er knyttet til missionsbefalingen.

Deltag via Zoom: Onsdag den 14. april kl. 19.00! Klik på dette link...
eller går ind på https://zoom.us/join og brug disse oplysninger:
Meeting ID: 832 2521 6259
Passcode: uqYY1R