Oplæg til undervisning og samtale onsdag den 17. marts kl. 19.00. Se oplysninger nederst på siden.

Fra Jerusalem til resten af verden
- Hvad var Jesus’ mission? Er vores mission den samme?

Vi kan læse om Jesus' liv i Det nye testamente i Bibelen. Jesus startede en bevægelse. Jesus virkede indenfor et begrænset område i provinsen Syrien i Romerriget. Kun undtagelsesvis bevægede han sig udenfor de jødiske områder. Ud fra samtidens forventninger endte Jesus sit liv som en mislykket Messias. Messias skulle blive en ny David og besejre romerne så Israel kunne få sin storhed tilbage. Jesus indfriede ikke dette håb. De jødiske præster anklagede ham for blasfemi og i samarbejde med romerne fik de ham dødsdømt og korsfæstet. Da regnede alle med at han hurtigt ville blive glemt. Men efter sin død og opstandelse fik han hurtigt langt flere tilhængere. Jesusbevægelsen begyndte som en lille gruppe i de jødiske synagoger. Men kirken blev snart skilt ud som et eget folk og Jesus' forkyndelse, bredte sig fra Jerusalem og ud i hele verden.

Jesus sendt til Israel
Jesus gik i Johannes døberens fodspor og henvendte sig til jøderne med et kald til omvendelse. Jesus forkyndte ikke, som Johannes, dom, men forkyndte, at frelsen er nær! Han proklamerede det Guds rige, som betød opfyldelsen af løfterne i Det Gamle Testamente om frelse.
Senere, efter at Johannes var blevet sat i fængsel, tog Jesus til Galilæa for at fortælle folk om budskabet fra Gud. »Nu er tiden kommet. Guds rige er her lige om lidt,« sagde han. »Omvend jer og tro på det jeg siger.«  (Markus Evangeliet 1,14-15!)
Det centrale begreb i Jesus’ forkyndelse var "Guds Rige." Hos Jesus betød det "frelsens rige" eller frelsen selv. Jesus inviterede først og fremmest jøderne til omvendelse og tro:
»Jeg er kun sendt hertil for at hjælpe de jøder der er kommet på afveje,« svarede Jesus.
(Mattæus Evangeliet 15,24)
Jesus opfattede helt klart sin egen mission som målrettet jøderne. Han var sendt til Guds ejendomsfolk for at de kunne tage imod ham og dermed tage imod frelsen. Denne opfattelse ligger i naturlig forlængelse af Det Gamle Testamente. På den måde vil Guds vilje ske, nemlig at jordens folk (hedningerne) vil blive velsignet gennem jødernes omvendelse, tro og lydighed! Jesus selv henvendte sig derfor ikke direkte til hedningerne. Han påstod ligefrem at han kun var sendt for Israels folks skyld. Men Jesus oplevede at hans budskab bliver afvist af jøderne. Og der skete gradvist en forandring i Jesus’ fokus på sin målgruppe. Jødernes afvisning gjorde han ked af det og vred og han talte direkte om, at de vil gå fortabt og at Guds tilbud om frelse i stedet vil gå til alle andre folkeslag.
I Guds rige vil folk fra hele verden komme og sætte sig til bords med Abra­ham, Isak og Jakob. Men nogle af dem der regner med at de hørte til hos Gud, vil blive smidt udenfor i mørket, hvor de græder og skærer tænder.«
(Mattæus Evangeliet 8,11-12)
Vi ser at Jesus færdedes sammen med mennesker der tilhørte periferien af det jødiske samfund. Han havde fællesskab med dem, som den religiøse elite havde ekskluderet fra frelsen: De syge, Samaritanerne, landsforrædere, ludere m.m. Jesus tillod at kvinder og børn både hørte hans forkyndelse og tilhørte fællesskabet omkring ham. Alt dette viser, at Jesus vil lade frelsen nå ud til alle. Hos Jesus findes en inkluderende holdning. Jesus kalder sine disciple og han leder et discipelfællesskab, der peger frem mod en kirke som har et aktivt missionsprogram (tilbyder frelsen til alle) og en inkluderende og åben profil (viser kærlighed til alle).

Jesus sender disciplene
Jesus kaldte sine disciple til fællesskab og til en bestemt opgave. De skulle være menneskefiskere. Derfor følges kaldelsen op af en sendelse:
Jesus kaldte de tolv disciple sammen og gav dem magt til at helbrede sygdomme og uddrive alle slags dæmoner. Så sendte han dem ud for at fortælle om Guds rige og helbrede de syge. »Lad være med at tage noget med jer,« sagde han. »Hverken vandrestav, taske, mad eller penge. Ikke engang ekstra tøj behøver I tage med. Når I har fundet nogle at bo hos, så bliv hos dem indtil I tager fra byen igen. Hvis der er nogen der ikke tager imod jer, så rejs videre og ryst støvet fra deres by af jeres fødder. Så vil alle folk forstå at I ikke vil have noget med dem at gøre.« Så rejste disciplene af sted fra landsby til landsby. Alle steder fortalte de om Guds rige og helbredte de syge.
(Lukas Evangeliet 9,1-6)
Opgaven er at forkynde Guds Rige og helbrede. Disciplenes sendelse (mission) må derfor forstås på samme måde som Jesus’ sendelse. Ligesom Gud sendte Jesus, sådan bliver disciplene sendt af Jesus.
At forkynde og helbrede er to sider af samme sag: Guds Rige skal forkyndes og bringes nær både i ord og i handling. Selve forkyndelsen og forkyndelsens konsekvenser hører sammen! Og budskabet om Guds rige hører uløseligt sammen med et fællesskab mellem dem, som modtager Riget og frelsen som Guds gave.

Jesus sendt til verden
Den missionsbefaling, som endegyldigt rækker længere end til jøderne, hører først hjemme efter Jesus død og opstandelse. Alle evangelierne fortæller at Jesus viste sig for disciplene efter sin opstandelse, og da sendte han dem ud på ny. Fortællingerne er forskellige, men nogle vigtige elementer ved missionsbefalingerne er fælles for dem:

 • Personerne: Det er den opstandne Kristus, som viser sig for disciplene.
 • Jesus giver dem en befaling, som gengives i direkte tale.
 • Til befalingen er knyttet et løfte om hjælp.
 • Befalingen har gyldighed, ikke blot for dem den blev talt til, men også for dem som følger efter.
 • Indholdet er det samme: At forkynde evangeliet ved at bringe Guds tilbud om frelse til alle folkeslag!

Vores mission i dag har ligesom apostlenes mission sin oprindelse i Jesus’ opstandelse. Uden Jesus’ opstandelse er al kristen forkyndelse, og dermed al kristen mission, et bedrag.
”Og hvis Kristus ikke genopstod, så giver det vi siger, ingen mening, og jeres tro er tom og meningsløs.”
(Paulus’ Første brev til menigheden i Korient 15,14)
Efter sin opstandelse tager Jesus igen disciplene ind i sit fællesskab og i sin tjeneste. Selv om de havde svigtet ham, så sender han dem på ny ud for at videreføre den gerning de allerede havde påbegyndt sammen med ham før korsfæstelsen. Nu blot med den afgørende ændring at missionen gælder alle og at Jesus’ død og opstandelse bliver det vigtigste indhold i forkyndelsen.

Spørgsmål til samtale:

 1.  Jesus havde fællesskab med dem som var "udenfor."
  Hvilken betydning har det for vores mission og for kirken i dag?

 2.  Vigtigste indhold i Jesus’ forkyndelse var Guds Rige.
  Hvor er Guds Rige i dag? Hvordan skal budskabet om Guds Rige forstås i dag?

 3.  Den kristne kirkes mission har sin oprindelse i Jesus’ opstandelse.
  Hvordan formulerer vi for andre hvad Jesus’ opstandelse betyder for vores liv i dag?

   

Deltag via Zoom: Onsdag den 17. marts kl. 19.00! Klik på dette link...
eller går ind på https://zoom.us/join og brug disse oplysninger:
Meeting ID: 832 2521 6259
Passcode: uqYY1R